Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

SVET STARŠEV Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem sestanku s starši oddelka. Bistvena naloga Sveta staršev je, da pregleda in obravnava predloge in mnenja, ki so jih izrazili starši na oddelčnih sestankih. Kadar se na Seji sveta pojavi nov predlog, vodstvo vrtca, vzgojitelji in člani Sveta poskrbijo, da ga obravnavajo starši na tistih oddelčnih sestankih, ki jih predlog zadeva. Svet staršev opravlja naslednje naloge: 1. predlaga nadstandardne programe, 2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 5. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problematiki, 6. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 7. voli predstavnike staršev v Svet zavoda in druge organe vrtca, 8. lahko sprejme svoj program sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 9. v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine, 10.opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Opomba: povzeto po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št.: 16/07, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 46/10, 20/11). SVET ZAVODA Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja – MOL, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Svet imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otrok in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja ter obravnava zadeve, ki mu jih predložijo šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev. šolskega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu, 4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

50

Sodelovanje s starši

Made with FlippingBook Digital Publishing Software