Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

5

• USTVARJALNO MIŠLJENJE Zavedamo se, da so otroci na vseh področjih dejav nosti ustvarjalni. Omogočamo jim udejanjanje njihovih ustvarjalnih potencialov in svobodno izražanje na vseh področjih ter spodbujamo otrokovo vedoželjnost in ustvarjalnost, učenje ustvarjalnega mišljenja in reše vanja problemov.

• SPODBUDNO UČNO OKOLJE Prizadevamo si, da bo vrtec kot prostor omogočal kvaliteten odnos med otrokom in odraslim, spodbujal ustvarjalno raziskovanje ter omogočal družabnost in sprostitev. Naša osrednja prizadevanja so namenjena načrtovanju in izvajanju razvojno usmerjenih, uravnote ženih programov, v katerih so otrokove potrebe, njego ve telesne in duševne sposobnosti na prvem mestu. Živimo in delamo v času nenehnih družbenih in teh noloških sprememb. Otrokom, ki obiskujejo naš vrtec, želimo omogočiti učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč vse življenje. Otroke podpiramo pri prepoznavanju in zavedanju njihovih močnih področij ter področij rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju po zitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, kri tičnega mišljenja in sposobnosti sodelovanja v skupini. • VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA CELOSTNI RAZVOJ

• ODPRTOST VRTCA, SODELOVALEN ODNOS S STARŠI IN ORGANIZACIJSKA KULTURA

Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z ožjo in širšo okolico. Sodelovalen odnos s starši je ključen za odprt dialog v spoštljivem odnosu. Zavedamo se, da je oblikovanje lastne kulture temelj kvalitete dela, temelj konkurenčnosti. Pri oblikovanju programske usmeritve vrtca upoštevamo naravno in socialno okolje vrtca, izhajamo iz kulture in tradicije okolja s smernicami ciljev in načel trajnostnega razvoja.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software