Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Imenovanim otrokom se zagotavlja t.i. dodatna strokovna pomoč, na podlagi odločbe o usmeritvi (otroci v usmerjanju do 31. 12. 2018 skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - 1 (2011)) oz. na podlagi individu alnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo (otroci, ki se jim zagotavlja pomoč po 1. 1. 2019 skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami (2017) - v nadaljevanju: ZOPOPP). Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo čjo, kateri se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. Program za predšolske otroke s prilagojenim iz vajanjem in dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v oddelku zagotavlja časovne prilagoditve prostora in prilagojeno izvaja nje področij dejavnosti. V primeru, da strokovni delavci vrtca prepoznajo, da otrokovo funkcioniranje v vrtcu odstopa od tipičnega razvoja, se najprej o tem pogovorijo z otrokovimi starši in svetovalno delavko vrtca. Na pogovoru se staršem svetuje obisk pri otrokovem osebnem zdravniku, kateri nadaljuje strokov no obravnavo otroka in po potrebi staršem priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo (6. člen ZOPOPP). Ko multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo pripravi individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, ravnateljica v vrtcu imenuje strokovno skupino za otroka s posebnimi potrebami, katera skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. Nosilci imenovane ga programa so vzgojitelji v oddelku, medtem ko dodatno strokovno pomoč izvajata vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč (ena je po izobrazbi inkluzivna pedagoginja in druga specialna pe dagoginja). Dodatna strokovna pomoč se skladno z zapisom v individualnem načrtu pomoči dru žini oz zapisnikom multidisciplinarnega tima izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega (12. člen ZOPOPP).

10

Programi

Made with FlippingBook Digital Publishing Software