Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Osnovni vzgojni program Vrtca Galjevica je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa, to je Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodiščih Vrtca Galjevica in na posebnih programskih usmeritvah posameznih enot oz. lokacij vrtca. V vzgojno učnem procesu spodbujamo aktivno vlogo otroka. Pri tem upoštevamo njegove razvojne posebnosti, potrebe in želje. Razvijamo socialne veščine usmerjene v upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah. Pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu upoštevamo tudi ritme v naravi ter kulturo in tradicijo okolja, v katerem živimo. Delo v vrtcu načrtujemo tako, da otrokom omogočamo spoznavanje in preizkušanje novega ter njim še neznanega na vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtec: jezik, gibanje, umetnost, družba, narava in matematika. Osnovna dejavnost predšolskega otroka je igra. Ta je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Pomemben poudarek dajemo ustreznemu pristopu k počitku, hranjenju, higieni in drugim vsakodnevnim dejavnostim. Poglobljeno se posvečamo organizaciji in oblikovanju prostora, ki je pomemben dejavnik kakovostnega dela v vrtcu.

8

Programi

Made with FlippingBook Digital Publishing Software