ŠCLJ Bilten GAA

POJASNILA K PREDMETNIKU Predmetnik gimnazije ima štiri dele:

Obvezni štiriletni predmeti: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Obvezni predmeti: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika. Izbirni predmeti in interdisciplinarni sklopi v 2., 3. in 4. letniku: dijaki jih izberejo glede na interese oz. sposobnosti kot interdisciplinarni sklop ITS, kot dodatne ure obveznih predmetov in kot pripravo na maturo v 4. letniku. Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela: • Aktivno državljanstvo • Obvezne izbirne vsebine (OIV) PESTRA IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN OBSEG DRUGIH OBLIK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. So možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo dijakove individualne želje in nagnjenja. Dijaki opravijo druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela v naslednjem obsegu: Obvezne izbirne vsebine: Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

• 1. letnik, 90 ur, • 2. letnik, 90 ur, • 3. letnik, 55 ur, • 4. letnik, 30 ur. Aktivno državljanstvo: • 3. letnik, 35 ur

IZBIRNE VSEBINE, OBVEZNE ZA DIJAKE Šola izvaja naslednje obvezne izbirne vsebine, obvezne za vse dijake: • zdravstvena vzgoja, najmanj 15 ur, • knjižnično-informacijska znanja, najmanj 15 ur, • kulturno-umetniške vsebine, najmanj 15 ur, • športni dnevi, najmanj 35 ur, • vzgoja za mir, družino in nenasilje, 15 ur, • kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja, 18 ur (vključene v pouk), • kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja, 18 ur.

9

GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA LJUBLJANA

Made with FlippingBook flipbook maker