Oskarjeva Šrilanka

Tudi Holandci se v notranje zadeve domačinov niso spuščali. Zadržali so vse čimbolj pri miru in se ukvarjali s trgovino. Največje spremembe so bile v kr ščanski družbi, saj so zaprli vse rimskokatoliške samostane in cerkve ter jih nadomestili s protestantskimi pastorji. Pospeševali so prihod Holandcev z obljubami o brezplačni zemlji in dodelitvi imetja ter tako privabili predvsem vojake in oficirje nižjega ranga. Le-ti so se poročali z lokalnimi dekleti ter tako dodali še eno skupino k sicer majhni, vendar že določeni populaciji portugal skih Burgerjev. S tem se je v obalno področje začel širiti evropski vpliv, kar je povečalo raz liko med nižinskimi (obalnimi) Sinhalci ter višinskimi Sinhalci, ki so še vedno odmaknjeno v osrčju otoka živeli po vzorcih tradicionalne srednjeveške sin halske družbe. Nižinski Sinhalci so uživali v razvoju in vse boljših življenjskih pogojih, večji pismenosti in izobrazbi. Višinski Sinhalci pa so bili še naprej po nosni na politično neodvisnost in tradicijo ter so se imeli za superiorne čuvaje sinhalstva. BRITANCI – Ceylon Leta 1766 so Nizozemci pritisnili na kraljevino Kandy, ki je morala spet za prositi za zunanjo pomoč. Tokrat je bila to nova velesila v Indijskem oceanu – Angleži. Le ti so v Šrilanki videli izjemno strateško točko pri varovanju indij skih posesti in nekateri trdijo, da je bila zasedba otoka njihova ključna pred nost pred konkurenčnimi Francozi (še posebej najbolj varovano pristanišče Trincomalee). Prihod Angležev na otok je pomenil ključno prelomnico v njegovi zgodovini. Ob prihodu Angležev je otok štel 800.000 prebivalcev, njihovo število pa je po 150 letih angleške vladavine naraslo na 7 milijonov. Šrilanka je postala prva angleška kolonija in testni primerek za kolonialno politiko imperija. Angleška kraljica je zahtevala ekonomsko neodvisnost in profitnost otoka, kar je sproži lo daljnosežne posledice. Angleži so se kot prvi tujci začeli vpletati v notranjo organizacijo sinhalske družbe ter deželo vsestransko razvijati. Premagali so kraljevino Kandy in po 500 letih prvič spet združili otok pod eno oblastjo. Zaradi velikih stroškov angleških birokratov so začeli z izobra ževanjem domačinov, ki so prevzeli nižja uradniška mesta. S tem so zasta vili odličen izobraževalni sistem. Za izkoriščanje naravnih bogastev otoka (les, začimbe …) so gradili cestno in železniško omrežje ter zastavili dana šnjo transportno infrastrukturo. Uvedba plantažnega sistema je pripeljala do raziskav glede kulturnih rastlin in sprva se je uveljavila kava, pozneje pa

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker