Aškerčevi asi 2022-23

Misli dijakov 4. A gimnazije antona aškerca ob dnevu strpnosti in prijateljstva v šolskem letu 2022/2023 Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti svetovnih kultur, oblik izražanja in načinov biti človek. Je pomemben sestavni del družbe, vendar ljudje v sodobnem svetu vedno bolj pozabljamo nanjo. V tem primeru pride do nestrpnosti, ki povzroči konflikte med ljudmi. Strpnost je vrlina, ki ohranja mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru. Je posledica izobraženosti, odprtosti in razgledanosti. Vendar se poraja vprašanje, ali mora biti družba res strpna do vsega brez kakršnih koli omejitev. O tem se je spraševal že filozof Karl Popper, ko je opisal paradoks tolerance oziroma paradoks strpnosti. Pravi, da če smo strpni do vsega brez zadržkov, bo sčasoma nestrpnost to sposobnost izkoristila in uničila. Izrazil je idejo: » Da bi ohranili strpno družbo, mora biti družba nestrpna do nestrpnosti.« Tako pride tudi do premisleka o morebitni postavitvi meje svobode govora, da bi preprečili možno širjenje idej o nestrpnosti. Strpnost je izredno pomembna za sobivanje med ljudmi. Z nestrpnostjo lahko ljudi prizadenemo in ogrozimo človekovo celovitost in pomen. Morali bi se truditi, da bi bili strpni in bi ustvarjali boljšo družbo. Vsi mi smo del celote in vsak od nas lahko pripomore k tolerantnejši oziroma strpnejši skupnosti. In kaj imamo od tega? Enkratnost in neponovljivost vsakega človeka ter sprejemanje in spoštovanje samega sebe in drugih v veličini različnosti in posebnosti. Izkušnje , ki jih imam pri dojemanju strpnosti, so dobre. Slovenija je sprejela vrsto zakonov in dala spodbudo družbi, da so se oblikovala neka neformalna, nepisana pravila, kako se obnašati do drugačnih. Dejstvo pa je, da je v vsaki družbi peščica posameznikov, ki občasno s svojim izražanjem nestrpnosti v raznih družabnih medijih forsira nestrinjanje z drugačnimi in s tem skuša vplivati na večino. Tukaj pa bi izhajala iz sebe, in sicer, da je temelj postavljen že v družini, njenih odnosih, kulturi in tudi intelektualni ravni družine.

V zaključku svojega razmišljanja in podajanja mnenja o strpnosti naj naštejem še nekaj oblik nestrpnosti, ki se pojavljajo v družbi, in sicer: nasilje, ksenofobija, homofobija, izključevanje in

44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker