Zbirka stripov GAA

Animated publication

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA ZBIRKA STRIPOV GIMNAZIJE ANTONA AŠKERCA

S

T

Peter Klepec

R P I

I

Martin Krpan

2

PETER KLEPEC in Martin Krpan

D

slovenska ljubezenska zgodba

1

O projektu in nastanku stripov Gimnazija Antona Aškerca je od 1. 9. 2014 vključena v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom STRIP TO IDENTITY. Dijaki vseh sodelujočih držav (Norveške, Irske, Belgije, Nemčije, Slovenije, Italije, Španije in Turčije) so ustvarjali stripe po ljudskih pripovedkah oz. za vsako deželo prepoznavnih zgodbah. Dijaki naše šole so izdelali strip o Petru Klepcu in Martinu Krpanu, nato pa zelo ustvarjalno povezali zgodbi obeh v eno, v kateri oba junaka združita nadnaravne in pridobljene moči in družno ubranita Turke. Izdelali pa so tudi strip o Povodnem možu in Krstu pri Savici, ki so ju prav tako prepletli in pri tem dodelili vlogi tudi Prešernu in Juliji. Pri svojem delu so uporabljali program oz. spletno orodje Pixton. Namen in končni cilj projekta je dvig bralne pismenosti med mladimi in širjenje kulturne dediščine med evropskimi državami. Vsaka od sodelujočih držav partnerk v projektu je s pomočjo izdelave stripa, ki odraža nacionalno bit vsake države, krepila svojo narodno in kulturno identiteto, pripadnost svoji deželi in svoje mesto v Evropi današnjega časa. Hkrati pa so mednarodna srečanja in izmenjave tako dijakom kot učiteljem vseh osmih držav omogočile spoznavanje drugih kultur in družbenih okolij. S tem smo si širili svoja obzorja, rušili meje samozadostnosti in krepili strpnost med državami, kar je v današnjih nemirnih časih še kako pomembno. Uporaba jezikov, ki je pri tovrstnih mednarodnih projektih bistvena, pa je dijake še dodatno prepričala o pomembnosti znanja in učenja tujih jezikov, saj jim le-ti dandanes omogočajo študij in delo v Evropi in drugod, kar je za mlade seveda svojevrsten izziv. Z državami partnericami zato nameravamo ohraniti stike tudi, ko se bo projekt 31. 8. 2017 zaključil, saj se zavedamo, da dijaške in učiteljske mobilnosti med šolami širom Evrope predstavljajo tisto dodano vrednost - učenje izven okvirov šole, ki si jo kot pedagogi vsekakor zelo želimo. Projekt se žal izteka, a sadovi našega dela ostajajo. V zbirko stripov, ki so jih izdelali dijaki iz vseh osmih držav, so vključeni tudi na roko narisani stripi dijakov kitajske šole v Šanghaju, pod mentorstvom prof. Julie Martensen, sicer učiteljice Gimnazije Einstein iz Potsdama, ki je dve leti poučevala otroke nemščino v Šanghaju. Omenjeni stripi kitajskih otrok so odličen primer, kako dijaki privilegiranih šol iz Evrope, ponujajo roko sodelovanja tudi neevropskim šolam. Uporaba računalniškega orodja Pixton, ki je bil ključ do izdelave evropskih stripov, na drugi strani pa uporaba svinčnika in barv, ki so botrovale nastanku kitajskih stripov, pričajo o tem, kako pomembna je naša kulturna in nacionalna identiteta za vsako od držav. Morda bomo nekoč res lahko govorili o državljanih sveta in ne zgolj državljanih posameznih celin.

Dr. Vanja Uhota

3

Peter Klepec Peter Klepec Peter Klepec Peter Klepec t eter Kl ec Peter Klepec Pete epec

4

5

Martin Krpan Martin Krpan Martin Krpan

Martin Krpan

6

Martin Krpan

7

PETER KLEPEC IN Martin Krpan eter Klepec in Martin Krpan Pete e in Mar Peter ec in Mar Peter Klepec in Martin Krpan Peter Klepec in Martin Krpan Peter Klepec in Martin Krpan Peter Klepec in Martin Krpan r Klepec tin Krpan Peter Klepec in Martin Krpan

8

9

Slovenska ljubezenska zgodba

10

11

12

13

14

Naslov dela: ZBIRKA STRIPOV GIMNAZIJE ANTONA AŠKERCA Založnik: Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca

Avtorji: Pisci besedila: Saša Vesel, Neža Kokelj, Neja Dernulc, Julija Ilić Ilustratorji: Nik Seliškar, Tadej Jernejčič, Žan Izgoršek, Anže Gabrovšek, Jan Krivec, Adriana Robič, Lana Bizjak, Neja Dernulc,

Žaklina Dodić, Vanesa Mazreku. Urejanje fotografij: Matjaž Zorko

Pisec spremne besede: dr. Vanja Uhota Lektoriranje: Maja Kosmač Zamuda Uredniški odbor: dr. Vanja Uhota, Maja Kosmač Zamuda, Matjaž Zorko, Katarina Vozelj Srčnik, Nataša Mahnič Glavna urednica: Zdenka Može-Jedrejčić Kraj in čas izida: Ljubljana, oktober 2017 Naklada: 300 izvodov Oblikovanje in tisk: Studio DTS, podjetje za storitve, d.o.o., Avčinova ulica 12, 1000 Ljubljana

Nosilec avtorskih pravic: Zdenka Može-Jedrejčić

Zahvala: - ge. Nives Počkar, direktorici ŠC Ljubljana , - ge. Zdenki Može Jedrejčić, ravnateljici Gimnazije Antona Aškerca, - dr. Vanji Uhota, koordinatorici Erasmus+ projekta, - projektnemu timu (Katarini Vozelj Srčnik, Maji Kosmač Zamuda, Matjažu Zorku in Nataši Mahnič), Tadeju Jernejčiču, Niku Seliškarju, Neži Kokelj, Saši Vesel, Adriani Robič, Žanu Izgoršku, Janu Krivcu, Vanesi Mazreku, Žaklini Dodić, Neji Dernulc, Lani Bizjak in Juliji Ilić). - Nacionalni agenciji CMEPIUS, - RTV Slovenija za gostovanje v oddaji Gymnasium, - Dirku Stafu in Diederiku Roelandtsu - sodelujočim dijakom (Anžetu Gabrovšku,

Finančna podpora: izdano z evropskimi sredstvi Erasmus+ projekta STRIP TO IDENTITY - Nacionalna agencija CMEPIUS Razmnoževanje in tiskanje brez dovoljenja ŠC Ljubljana ni dovoljeno.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 084.11

ZBIRKA stripov Gimnazije Antona Aškerca / [pisec besedila Saša Vesel ... [et al.] ; ilustratorji Nik Seliškar ... [et al.] ; fotograf Matjaž Zorko ; pisec spremne besede Vanja Uhota ; glavna urednica Zdenka Može-Jedrejčič]. - Ljubljana : Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, 2017 ISBN 978-961-285-905-3 1. Vesel, Saša, 1998- 2. Može Jedrejčić, Zdenka 292135680

15

Made with FlippingBook - Online magazine maker