Skulpture Franc Solina 2021

Družina / Family , 2014, 30 x 17 x 14 cm, prodnik / pebble

Oligocenski brečasti tufski peščenjak, nastal z usedanjem in cementacijo produktov eksplozijske dejavnosti smrekovškega vulkanizma – vulkanskega pepela in drobcev andezita, vulkanske predornine, z odlomki belih kristalčkov Na-Ca plagioklazov in odlomkov črnih rogovač in ostrorobih drobcev vulkanskega stekla, katerih vir so bile eksplozijske erupcije takratnega območja vulkana Smrekovec. Tanke bele kalcitne žilice so zapolnitev najmlajših tektonskih razpok. / Oligocene tu aceous breccia sandstone, formed by sedimentation and cementation of products of explosive volcanic activity of Smrekovec volcano – volcanic ash and fragmnents of andesite, volcanic e usive rock, with broken crystals of white Na-Ca plagiclases and black hornblende and shards of volcanic glass originated in explosive eruptions of Smrekovec volcano at the time. Tiny white calcitic veins are latest in ll of tectonic fractures.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online