Skulpture Franc Solina 2021

Goli polž / Naked Snail , 2020, 24 x 13 x 13 cm, prodnik / pebble

Srednjepermski grödenski karbonatno kremenov prodnati peščenjak z rahlo rdečo hematitno pigmentacijo veziva. Nastal je z usedanjem v aridni klimi superkontinenta Pangeae tik pred njenim razpadom na več geotektonskih plošč, ki je povzročil eno največjih izumiranj v zgodovini življenja na Zemlji. / Middle Permian carbonate quartz pebbly sandstone with the slightly red – hematitic pigmented cement. It was formed by sedimentation in the arid climate of the supercontinent Pangea just before it’s fragmentation into several geotectonic plates, which has caused one of the largest extinction event in the history of life on the Earth.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online