Skulpture Franc Solina 2021

Rog / Horn , 2018, 28 x 13 x 16 cm, prodnik / pebble

Plastnati kristaloklastični tufski konglomeratni peščenjak tvorijo delno zaobljeni odlomki kristalčkov rogovače, plagioklazov in skupkov hidrotermalnega kremena v drobnozrnatem tufskem peščenjaku. Kamnino tvori drobnozrnati presedimentirani vulkanski pepel nastal z eksplozijskim vulkanskim delovanjem v času zgornjega oligocena in spodnjega miocena na območju današnjega Smrekovca. / Beded crystalloclastic tu aceous conglomeratic sandstone is composed by partly rounded fragments of crystally of hornblende, plagioclases and agglomerates of hydrothermal quartz within ne-grained tu aceous sandstone. Rock is formed from resedimented volcanic ash originated with explosive volcanic activity in the time of Upper Oligocene and Lower Miocene in the area of nowadays Mt. Smrekovec.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online