INTERSPORT AKTIV - Zima 2022/23

Mc KINLEY DEČJA JAKNA HANN JRS · 14.999,00 Mc KINLEY DEČJE PANTALONE GABBE JRS · 12.499,00

A ko ste se zapitali kada je najbolje vreme da vaše dete stane na skije i savlada veštinu ovog veoma zdravog i lepog sporta, onda ste sigurn o ljubitelj zimskih sportova i roditelj koji brine o zdravlju i fizičkom razvoju svog deteta. Skijanj e iz godine u godinu sve više dobija na popularnosti i sve v iše ljudi zimi najviše voli da svoje slobodno vreme i odm or aktivno provodi na snegu, baveći se nekim od zimskih sportova. Uvek je pravo vreme, a najbolje vreme da se d ete upozna sa skijanjem i da počne da se druži sa skijama je posle druge godine. Tada bi dete trebalo da kroz igru i zaba vu naučite da se kre e na skijama, kako bi razvilo okretnost i n aučilo osnovne pokrete. Ove aktivnosti pokrenu e sve grupe m iši a i utica e na jačanje zglobova na nogama, a vaše dete e ste i ose aj za ravnotežu. Najbolje je nabaviti male kratke sk ije, koje se lako pričvrš uju na zimske čizmice. Ono što je veom a bitno je da opušteno, kroz igru i zabavu deci približite ski janje. Nemojte biti uporni ukoliko im se ne sviđa i ne žele da učes tvuju, ve pronađite drugi način ili strpljivo sačekajte da sami poka žu interesovanje. Preporuka je da pažljivo odaberete mesto za z imske aktivnosti, jer mnoge planine i skijališta imaju veoma zab avne sadržaje za decu, animaciju na snegu kao i dečije škole skijanja. Deca e najlakše zavoleti i savladati ovaj sport kroz i gru i zabavu. Od tre e godine možete detetu nabaviti ili izna jmiti opremu za skijanje: skije, pancerice i kacigu. Pored dobre opreme važno je odabrati i instruktora skijanja, koji e na na jefikasniji način pomo i detetu da savlada i zavoli ovaj sport. U ovom uzrastu dete razvija upornost i istrajnost, a samo skija nje pozitivno utiče na sve grupe miši a. Da bi detetu bilo prijatno na snegu važno je odabrati i kvalitetnu i toplu ode u i sve potre bne dodatke, a najbolje je da ode a ima dizajn koji je prilago đen deci, koji e ih oduševiti i koju e rado nositi. Praktična i funkcionalna oprema za skijanje prati rast deteta, kako fizič ki tako i skijaški. Do odlaska na planinu, pripremite svoje dete t ako što ete pričati zanimljivosti o ovom sportu, iskoristite njihovu radoznalost, energiju i samo ih usmerite, pruž ite im nesebičnu podršku, a rezultat e biti zadovoljno, zdravo i sre no dete.

Mc KINLEY DEČJA JAKNA HANNA GLS · 14.999,00 Mc KINLEY DEČJE PANTALONE GELMA GLS · 8.999,00

KADA JE PRAVO VREME? DA V V E ?

44

Made with FlippingBook - Share PDF online