Aškerčevi asi 2022-23

Aškerčevi asi, glasilo dijakov Gimnazije Antona Aškerca Šolski center Ljubljana Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana Letnik 2023 Januar Elektronski naslov: askercevagim@guest.arnes.si Glavni in odgovorni urednik: Zdenka Može Jedrejčić Jezikovno pregledali: Tatjana Špur, Manuela Rigler Uredniški odbor: Manuela Rigler, Tatjana Špur, Vlado Pirc Naslovnica in hrbtna stran: Kaja Siard, 4. a Oblikovanje in priprava za tisk: Vlado Pirc Tisk: DTS studio

Kaja Siard, 4. a

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker